ETICKÁ LINKA

Pokud se setkáte s chováním, které je v rozporu s etickými zásadami AMERFO o.p.s. či máte podezření na protiprávní jednání a chtěli byste ohlásit svou obavu či podezření, můžete využít níže uvedený kontakt.

Kontakt je zřízen v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a je určen primárně zaměstnancům AMERFO o.p.s. pro nahlášení protiprávního jednání, ke kterému došlo nebo k němuž může dojít, a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
  • porušuje zákon č. 171/2023 Sb., nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Mějte, prosím, na paměti, že podání vědomě nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona a může být sankcionováno.

Dále je kontakt určen pro hlášení podnětů či oznámení nekalého či neetického jednání v rozporu s interními či externími předpisy. V případě nutnosti lze oznámení činit anonymně.