Platební metody a obchodní podmínky

Akceptujeme platby:

 gopay-banner-colorfull.png mc_vrt_opt_pos_73_2x.png img_2.png ms_vrt_opt_pos_73_2x.png img.png mc_securecode_156px_width.png

Informaci o ochraně osobních údajů:

Vážení hosté,

jsme rádi, že jste si se svými nejmenšími vybrali právě náš hotel. Vzhledem k tomu, že si v našem hotelu zakládáme na maximálním zabezpečení osobních údajů, připravili jsme pro Vás tyto zásady, kterými se Vám pokusíme co nejsrozumitelněji vysvětlit naše postupy v oblasti zpracování osobních údajů, které od Vás v souvislosti s ubytováním v našem hotelu získáme.

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účel a prostředky zpracování Vašich osobních údajů, je společnost Amerfo o.p.s., IČ 28064038 (dále jen „Společnost“).

Kontaktní údaje na osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů v naší Společnosti jsou: Marta Hanušová, husova10z (at) gmail.com, telefonní číslo: +420 542 210 622

A teď k tomu, za jakým účelem a jaké osobní údaje vlastně naše Společnost zpracovává:

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a řádného plnění závazků plynoucích ze smlouvy o ubytování uzavírané mezi Vámi, jakožto hosty a naší Společností, jakožto poskytovatelem ubytování, potažmo hotelových služeb jako takových. Tyto osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to buď osobně na recepci, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu při uzavírání rezervací. Abychom Vám mohli naše služby poskytnout, potřebujeme od Vás znát Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailovou adresu, doručovací adresu, případně jiné). V případě, že nám poskytnete Vaše osobní údaje a následně nedojde k uzavření smlouvy a k faktickému čerpání hotelových služeb, Vaše osobní údaje nadále neuchováváme. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na nezbytnou dobu a za účelem uplatňování svých práv a plnění povinností a zároveň nezpracováváme žádné další osobní údaje, které nezbytně nepotřebujeme.

Kromě toho, že osobní údaje zpracováváme k tomu, abyste mohli čerpat hotelové služby, vedeme také evidenci údajů o ubytovaných hostech, a to ve formě knihy hostů – tímto způsobem jsme schopni zajistit řádné plnění našich závazků ze smlouvy (např. monitorování obsazenosti hotelu).

Shora uvedené osobní údaje budeme uchovávat, resp. zpracovávat nejen po dobu Vašeho pobytu, ale také do skončení reklamační lhůty, resp. lhůty, ve které mohou být uplatněny či vymáhány jakékoliv nároky související s poskytovanými hotelovými službami.

Naše společnost je dále povinna ohlašovat údaje o ubytovaných hostech, kteří nejsou státními příslušníky České republiky, orgánům veřejné správy, tedy zejména cizinecké policii podle § 102 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto osobní údajem jsme povinni uchovávat po dobu 6 let od ubytování.

Naše Společnost dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností vztahujících se k výběru místních poplatků (ubytovacích), které jsme povinni platit za každého ubytovaného hosta.

Kromě výše uvedených účelů zpracování zpracováváme osobní údaje obsažené v účtenkách a fakturách pro splnění zákonných povinnosti ve vztahu k finančnímu úřadu a tyto jsme povinni uchovávat po dobu 10 let.

Poskytnutí osobních údajů je sice zcela dobrovolné, ale je současně podmínkou pro uzavření smlouvy o ubytování a souvisejících hotelových služeb – bez Vašich osobních údajů nemůžeme smlouvu uzavřít ani Vám nemůžeme poskytovat hotelové služby. Současně Vám ale sdělujeme, že v případě jejich poskytnutí tyto osobní údaje nebudeme zpracovávat za jiným účelem, než který je popsán výše.

V žádném případě nebudeme Vaše osobní údaje předávat mimo EU ani žádné mezinárodní organizaci a toto ani do budoucna neplánujeme.

Jako subjekt údajů, tedy fyzická osoba, o níž jsou osobní údaje zpracovávány, máte k Vašim osobním údajům pochopitelně řadu práv, jejichž výkon Vám chceme co nejvíce usnadnit. Mezi tyto práva patři:

Právo na přístup ke svým osobním údajům – to znamená, že máte právo žádat, abychom Vám poskytli informace o tom, jaké osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme, a to formou výpisu.
Právo na opravu osobních údajů – to znamená, že máte právo na to, aby osobní údaje, které z výše uvedených účelů zpracováváme, byly přesné, aktuální, úplné. Pokud byste zjistili, že tomu tak není, požádejte o jejich opravu nebo aktualizaci – obratem zjednáme nápravu!
Právo na výmaz (známé také jako právo být zapomenut) – to znamená, že jsme povinni výmaz provést v případě, že zpracováváme osobní údaje po dobu delší, než je uvedeno výše, anebo pokud bychom k takovému zpracování neměli platný právní titul. Dále sdělujeme, že nemůžeme výmaz provést v případech, kdy je zpracování prováděno na základě plnění smlouvy nebo právní povinnosti, a to ani, pokud to budete požadovat – v takovém případě Vás o tomto budeme do jednoho měsíce informovat s uvedením důvodu.
Právo požadovat omezení zpracování – to znamená, že máte nárok na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů v případě, že popíráte přesnost svých osobních údajů, nebo je zpracování osobních údajů protiprávní a nedošlo současně k výmazu, anebo jste vznesli námitku proti zpracování – v takovém případě provedeme omezení, které bude trvat do doby posouzení její oprávněnosti.
Právo vznést námitku – to znamená, že jste oprávněni vznést námitku v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Pokud námitku podáte v souvislosti se zasláním obchodního sdělení, této vždy vyhovíme. Pokud neprokážeme, že naše oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, dále Vaše osobní údaje zpracovávat nebudeme.
Právo odvolat souhlas se zpracováním – to znamená, že jste oprávněni kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů v případech, kde je Váš souhlas vyžadován (např. zasílání obchodních sdělení).
Právo podat stížnost dozorovému úřadu – to znamená, že jste oprávněni obrátit se v případě naší nečinnosti trvající déle než jeden měsíc na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.
Naše Společnost neprovádí žádná zpracování, která by byla založena na automatizovaném rozhodování.

Veškerá výše popsaná práva můžete uplatňovat osobně na recepci našeho hotelu, kde pověřený zaměstnanec ověří Vaši totožnost podle příslušného dokladu totožnosti a bude Vám současně sdělen termín vyřízení Vaší žádosti. Pokud byste si však přáli uplatnit svá práva elektronicky, musíme si být jistí, že jste to skutečně Vy. V takovém případě můžete žádost zaslat na emailovou adresu husova10z (at) gmail.com a e-mail opatřete platným elektronickým podpisem, který je pro nás dostatečným důkazem o totožnosti žadatele, anebo vlastníte-li datovou schránku, můžete žádosti zaslat do naší datové schránky ID: inv8h6s.

V případě, že bychom si nebyli stoprocentně jistí o Vaší totožnosti, jsme oprávněni (a koneckonců pro zachování maximální míry ochrany, i povinni) požádat Vás o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení Vaší totožnosti.

Kromě toho, že zpracováváme osobní údaje v souvislosti s poskytováním hotelových služeb, provozujeme také dohledové kamery v oblastech našeho hotelu. Tyto kamery provozuje naše Společnost, aby bylo zajištěno bezpečí hostů – zejména těch nejmenších a také Vašeho majetku. V každé oblasti, která je pod kamerovým dohledem, je na zřetelném místě vyobrazena cedulka s informacemi o správci a textem. Zaměstnanci hotelu Vám na požádání poskytnou bližší informace o kamerovém systému.

Naši zaměstnanci jsou důkladně proškoleni v oblasti ochrany osobních údajů a jsou připraveni poskytnout Vám potřebná vysvětlení a součinnost. Rozsah, účel a zásady zpracování osobních údajů hostů jsou umístěny také na recepci a v každém hotelovém pokoji, takže je budete mít k dispozici po celou dobu svého pobytu. Vaše bezpečnost je pro nás prvořadá.

Obchodní podmínky a reklamační řád:

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
firma AMERFO, o.p.s.. se sídlem na adrese Odlehlá 10/19, Ořešín, 621 00 Brno, společnost je zapsána v obchodním rejstříku, spisová značka O 332 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen jako „Hotel“)
Objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jen „objednatel“)Tyto podmínky platí obecně pro všechny hotelové hosty, se kterými není sjednána písemná smlouva o poskytování služeb.

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB:
Rezervace ubytování a dalších služeb v Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany hotelu je možné písemně, tj. emailem. 
Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel písemně tedy emailem potvrdí Objednateli provedenou rezervaci nebo automatické emailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.
Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.
V případě, že Hotel nebo Objednatel nesplní podmínky, uvedené ve všeobecných podmínkách AMERFO, o.p.s., Hotel nemusí ubytování a služby poskytnout.
Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Cena je uvedena za pokoj na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak.
V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10%. Městský poplatek na noc je zahrnut v ceně ubytování.
Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.
Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. booking.com) je nutné rezervaci zrušit taktéž přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje a za podmínek rezervace.
Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.
Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK, EUR. V případě platby kreditní/platební kartou bude účtována částka v měně CZK, EUR dle vybrané měny.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Objednatele až do výše celkové částky za ubytování.
Při zrušení rezervace 24 před příjezdem (v případě standardní rezervace) nebude účtován žádný storno poplatek
V případě volby nevratné rezervace má hotel právo účtovat 100% z ceny ubytování kdykoliv po vytvoření rezervace.
V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Hotel je oprávněn účtovat náklady na celý pobyt Objednatele.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE :
Objednatel má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.
Objednatel je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.
Objednatel je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být sjednána náprava.
Objednatel je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s využitím ubytovacích služeb Hotelu, nejpozději v den odjezdu je pak host povinen uhradit ostatní náklady – doplňkové služby (sauna, restaurační služby a jiné hotelové služby), nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
Objednatel může odstoupit od smlouvy na základě stornovacích podmínek nebo v případě, že Hotel neposkytl ObjednatelI předem dohodnuté služby odpovídající standardu hotelu
Doba přihlášení do hotelu je od 14:00 v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po dohodě s Hotelem a může být zpoplatněn.
Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s hotelem a může být zpoplatněno.
Celý prostor je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel, aby Objednateli naúčtoval penále ve výši 200 EUR za vyčištění pokoje či prostor Hotelu. Kouření je možné pouze před Hotelem k místě tomu vyhrazeným.
V rozmezí od 22:00 a 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby, televize, křik v pokojích, chodbách a další rušivé chování). V případě vážné porušení tohoto pravidla může hotel penalizovat hosty finanční pokutu a do výše 400 EUR nebo, v nutných případech, volat policii.
Ubytování psů není možné. 

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU:
Hotel je povinen pro Objednatele zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Hotelu.
V případě, že Hotel nemůže Objednatele ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, Hotel má povinnost zajistit pro Objednatele adekvátní ubytování v jiném zařízení.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Tyto podmínky jsou platné od 1.11.2022 a Hotel si vyhrazuje právo jejich změn a Objednatel je povinen se řídit těmito aktuálními podmínkami.
Hotel shromažďuje osobní údaje Objednatele pouze po dobu nezbytně nutnou a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.