Podpora sociálního podnikání

eu mpsv

Sociální podnik AMERFO o.p.s. zaměstnává 90% z celkového počtu zaměstnanců ze znevýhodněných skupin (konkrétně 80 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr s hendikepem a 8 zdravých). Hlavním posláním podniku je prosazování principů společenské odpovědnosti ve spolupráci s partnerskými organizacemi mezi které patří Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a akademické instituce.

Sociální podnik používá k integraci a rozvoji zaměstnanců individuální plány rozvoje zaměstnanců, kterým je poskytována podpora v oblasti psychologické, zdravotní a sociální denně na pracovišti na vyžádání nebo dle potřeby každého zaměstnance.

Ve spolupráci s Úrazovou nemocnicí v Brně, Odborem sociální péče Magistrátu města Brna, s občanským sdružením Práh, Dluhovou poradnou Celsuz, společností AGAPO o.p.s., Diecézní charitou Brno, ve spolupráci s poslaneckou kanceláří Kateřiny Valachové a Romana Onderky, která spolupracuje s Českou asociací povinných v oblasti poradenství pro osoby v dluhové krizi, zajišťujeme pro naše zaměstnance řešení speciálních individuálních potřeb zaměstnanců, mezi které patří fyzicky nebo duševně znevýhodnění bývalí státní zaměstnanci (např. policisté, státní zástupci, úředníci) nebo lidé s vyšším vzděláním či osoby, které se již s hendikepem narodily (např. naši od narození slepí průvodci) i dalším osobám, které mají hendikep a ocitly se v dluhové pasti, nebo patří mezi jinak znevýhodněné skupiny obyvatel (například postižené matky samoživitelky s dětmi trpícími také hendikepem).


Výsledkem této činnosti je stabilizace zdravotního stavu zaměstnanců s hendikepem nebo jeho zlepšení, podpora v sociální situaci, udržení pracovního místa napřes zdravotní komplikace a pracovní neschopnosti. Konkrétním výsledkem je zvýšení nízkého pracovního úvazku v rámci chráněného pracoviště, které je předpokladem budoucího zapojení se na volném nechráněném trhu práce nebo odchod zaměstnance mimo chráněné místo na volný trh práce.

Zisk za rok 2019 byl z 60% reinvestován do sociálního podniku a to konkrétně do mezd zdravotně postižených a to ve výši přibližně 150 tis. Kč a dále 100 tis. Kč na odměny postiženým zaměstnancům a 50 tis. Kč na další vzdělávání zaměstnanců s hendikepem v roce 2020, kdy se společnost potýká s výpadkem financování způsobeným nezákonným postupem MPSV, který řeší ombudsman a který projedná místně příslušný soud a důsledky pandemie, které jsou ale ve srovnání s postupem MPSV méně závažné.

Našim zaměstnancům poskytujeme zdarma možnost sportovního vyžití (neomezený počet vstupů do bazénu, sauny a výřivky), týdenní masáže zdarma, bezúročné půjčky, osobní asistence a dalšího vzdělávání.

Naším posláním je také propagovat regionální historii a investovat do údržby málo známých a nevyužitých brněnských památek, v nichž provozujeme naše aktivity. Usilujeme o popularizaci moderních dějin prostřednictvím provozu muzejních expozic ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR – Vojenským, historickým ústavem Praha, Ústavem pro studium totalitních režimů ČR, Moravským zemským muzeem v Brně, Technickým muzeem v Brně a dalšími veřejnými institucemi. Přibližně 40% zisku z roku 2019 bylo investováno do oprav památkově chráněného objektu Koliště 43 v Brně, kde jsme v roce 2020 otevřeli nové pracoviště.

AMERFO o.p.s. se řídí zásadami environmentálně šetrného podnikání, nakupuje pouze ekologické čistící prostředky, recyklované tonery a papíry, fair-trade výrobky poskytuje i ve 2 svých hostelech, svá pracoviště vybavuje z 95% pouze předměty, které upcykluje – jde o použité předměty, kterým dává druhý život jak v Atomovém krytu 10-Z i ve Franz Kafka Špitál, který je kompletně vybaven použitým nemocničním vybavením vyrobeným před rokem 1989. Ve spolupráci s Odborem životního prostředí Magistrátu města Brna realizujeme od roku 2016 projekt RETRO-USE, který je prvním veřejným projektem v České republice, který upcykluje předměty odevzdané obyvateli Brna do sběrného střediska a které od nás zdarma odebírá většina muzejních, výstavních a divadelních institucí, řada spolků i veřejnost.

Zaměstnanci sociálního podniku se podílí na řízení podniku prostřednictvím zapojení zaměstnanců, kteří ovlivňují směřování podniku jednak připomínkováním strategie rozvoje podniku, ale i zapojením se do řízení podniku prostřednictvím svých zástupců, kteří spolurozhodují o řízení podniků na každotýdenní poradě a mohou celoročně dávat podněty ke změnám na pracovišti, kontaktovat skrze schránku důvěry anonymně managment i se mohou zúčastnit porad jednotlivých týmů nebo vedení podniku.

Podnik je řízený manažery z řad zaměstnanců s hendikepem, který je nezávislý na zřizovateli a podléhá správní radě. Ta je kontrolována dozorčí radou. Členové správní a dozorčí rady nejsou v žádném ekonomickém vztahu vůči zřizovateli nebo managmentu. Členové správní a dozorčí rady nejsou koncovými uživateli jakýchkoliv výhod a svoji funkci dělají bez nároku na honorář.

Management ve svých rozhodnutích sleduje cíle lokalizovat projekt do místa své činnosti tím, že maximálně podpoří místní ekonomiku nejen tím, že učinil z do roku 2016 zcela neznámého Atomového bunkru 10-Z celosvětovou atrakci, o níž přinesly zprávy BBC, německá, italská, španělská a britská média, ale především lokální česká média, čímž poskytl práci všem lokálním zaměstnavatelům, kdo ze zvýšeného zájmu o novou turistickou destinaci do města Brna přijíždějí, ale především tím, že preferuje lokální dodavatele, kteří sídlí v pěší vzdálenosti k pracovištím AMERFO o.p.s. a kteří mají podobné cíle, kterými jsou podpora místní ekonomiky, společenská prospěšnost a odpovědnost a spolupráce s místními aktéry (včetně propagace místního influencery v městě Brně i ČR).

V době pandemie nabídl managment AMERFO o.p.s. pomoc Úrazové nemocnici v Brně, v jejímž areálu působí, vyzval zaměstnance k darování krve a plazmy a motivoval je k dalším dostupným způsobům k pomoci (konkrétně k dobrovolnické práci s pozitivním výsledkem). Odboru zdraví Magistrátu města Brna dala AMERFO o.p.s. k dispozici celkem 100 lůžek ve svých hostelech pro nemocné covidem pro případ kolapsu zdravotnictví v místě svého působení.

.